Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia odnawialna - Pożyczki dla przedsiębiorstw chcących zmniejszyć zużycie energii
Energia odnawialna - Pożyczki dla przedsiębiorstw chcących zmniejszyć zużycie energii Poleć ten artykuł znajomemu...
Środa, 16 Czerwiec 2010 15:42

energiaOd czerwca małe i średnie przedsiębiorstwa mogą występować do Agencji Rozwoju Przemysłu o pożyczki na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Pożyczki mogą być przeznaczone na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego.

Regulamin funduszu uwzględnia m.in. inwestowanie w wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, energooszczędne systemy oświetlenia i systemy sprężonego powietrza.
W zakresie wykorzystania ciepła uwzględnione są kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i energooszczędne systemy gospodarowania parą oraz systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Pożyczki przeznaczone mogą być również na zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych, związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii a także na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią.

W regulaminie funduszu pożyczkowego ARP uwzględnione jest także wykonywanie audytów energetycznych projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięć poprawiającego efektywność energetyczną oraz finansowanie innych działania prowadzących do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii u pożyczkobiorcy.

O udzielenie pożyczki mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 tys. zł, a wkład własny nie może być niższy niż 10 proc. wnioskowanej kwoty.

Spłata pożyczka może następować w okresie do 48 miesięcy, a jej oprocentowanie wyliczane jest na podstawie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską (w czerwcu 2010 r. wynosi ona 4,49 proc.). Oprocentowanie bazowe jest powiększone o marżę, która zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu w zależności od sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy oraz proponowanych zabezpieczeń i powinna wynosić od 1proc. do 4 proc.

Zabezpieczeniem pożyczki może być hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na środkach trwałych lub zapasach, zastaw na udziałach, cesja z kontraktu, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym lub weksel in blanco w wysokości nie niższej niż 150 proc. kwoty udzielanej pożyczki.

W przypadku dużego ryzyka projektu zgłoszonego przez przedsiębiorcę Agencja Rozwoju Przemysłu może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń ponosi pożyczkobiorca.

O pożyczkę mogą strać się przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej. Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji lub pozostającym w okresie restrukturyzacji prowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

Pożyczki będą udzielane ze środków funduszu zarządzanego przez ARP na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poprawa efektywności energetycznej polskiej gospodarki jest pierwszym z sześciu priorytetów określonych w rządowym dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". Uruchomienie przez Agencję Rozwoju Przemysłu funduszu pożyczkowego mającego na celu finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną służy realizacji tej polityki.

Źródło: WNP