Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Dotacje UE dofinasowanie
Jak zdobyć środki unijne na farmę wiatrową?

Po pierwsze: Przygotuj projekt

W procedurze ubiegania się o fundusze na lata 2007-2013 należy oczekiwać, że stan przygotowania projektu będzie jednym z decydujących warunków skutecznego pozyskania wsparcia. Instytucje wdrażające będą dążyć do finansowania przede wszystkim tych projektów, których wysoki stopień przygotowania będzie gwarantował sprawne wykorzystanie środków unijnych. Dlatego warto odpowiednio wcześniej przygotowywać inwestycję pod kątem ubiegania się o fundusze UE. Pomimo, że otwarcie pierwszych rund przewidywane jest pod koniec II kwartału lub w III kwartale 2008 r., inwestorzy nie powinni czekać z przygotowaniem projektów do realizacji. Wszelkie prace dokumentacyjne planowanej farmy wiatrowej (nie mówiąc już o badaniach wietrzności na terenie planowanej inwestycji - co jest warunkiem racjonalnego i rozsądnego planowania) powinny rozpocząć się już teraz. Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy i wiązać się może z koniecznością wykonania dodatkowych ekspertyz.

Po drugie: Starannie wypełnij wniosek i zbierz załączniki!

Doświadczenia lat 2004 - 2006 wskazują, że istotnym czynnikiem sukcesu jest odpowiednie przygotowanie wniosku z załącznikami. Należy starannie wypełnić wniosek oraz zapewnić, że projekt w maksymalnym stopniu spełnia kryteria merytoryczne decydujące o wyborze projektów do dofinansowania. Nawet najmniejsze zaniedbanie lub błąd w dokumentacji prowadzić może do wykluczenia wniosku z oceny lub negatywnej decyzji w sprawie wsparcia. Załączniki muszą stanowić komplet odpowiadający wymogom programu. Trzeba także zachować pełną zgodność danych we wniosku oraz w załącznikach, w szczególności w studium wykonalności.

Po trzecie: zapewnij podwójną weryfikację

Często proste błędy rachunkowe lub różnice pomiędzy wersją papierową a elektroniczną wniosku decydują o odmowie dofinansowania, zatem w trakcie pracy nad dokumentacją aplikacyjną warto zapewnić osobę, która sprawdzi dokumentację i informacje tam zawarte, niezależnie od zespołu pracującego nad wnioskiem.

Po czwarte: wyznacz koordynatora

Niezależnie od tego czy w trakcie pracy nad wnioskiem korzystamy ze wsparcia firmy doradczej, zawsze należy wyznaczyć osobę, która będzie nadzorować i koordynować proces zbierania i przepływu informacji o projekcie. Zadaniem koordynatora projektu (tj. osoby dobrze znającej przedsiębiorstwo) jest dotarcie do źródeł danych wewnątrz firmy i spowodowanie, by niezbędne dane jak najszybciej trafiły do zespołu przygotowującego wniosek, bowiem każde opóźnienie może uniemożliwić złożenie wniosku w terminie.

Po piąte: poczekaj z rozpoczęciem inwestycji

Uwaga! Jeśli chcesz skorzystać z funduszy UE - poczekaj z rozpoczęciem inwestycji. Nie można zawierać żadnych kontraktów na dostawy ani roboty budowlane związane z realizacją projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dlatego wszelkie działania powinny ograniczać się do przygotowania inwestycji do realizacji od strony formalno-prawnej. Przy planowaniu harmonogramu realizacji takiego projektu należy pamiętać o panującym obecnie na rynku energetyki wiatrowej ożywieniu i możliwych opóźnieniach w realizacji zamówień turbin i osprzętu dla naszej elektrowni.

 

(Źródło: Gazeta Prawna)