Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Dotacje UE dotacja na biomase
Dotacje unijne na wykorzystanie biomasy do produkcji energii

Polityka energetyczna Unii Europejskiej (UE) i wynikające z niej zapisy prawa wspólnotowego nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w całości produkowanej i zużywanej energii. W ramach tak wyznaczonego celu ma nastąpić wzrost udziału OZE w całkowitym zużyciu energii przez państwa członkowskie do 12% w 2010 roku. Dla Polski ustalono tzw. wskaźnik referencyjny udziału OZE, który ma wynieść 7,5% krajowego zużycia energii elektrycznej brutto do 2010 roku. Mając to na uwadze zdecydowano, iż ze środków unijnych dostępnych w okresie budżetowym 2007-2013 znaczna część funduszy zostanie przeznaczona na wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do szerokiego grona beneficjentów funduszy europejskich dołączą więc podmioty, realizujące inwestycje w zakresie OZE (np. przedsiębiorcy, jednostki samorządowe itp.) Oprócz energii z wiatru czy wody, do odnawialnych źródeł energii zalicza się również znana od dawna, ale od kilkunastu lat ciesząca się coraz większą popularnością - biomasa.

Gdzie szukać finansowania dla inwestycji związanych z wykorzystaniem biomasy?


Szukając źródeł finansowania umożliwiających wsparcie produkcji energii z biomasy każdy potencjalny inwestor powinien przeanalizować dokumenty związane z takimi potencjalnymi źródłami jak: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych właściwych, w zależności od miejsca realizacji projektu, dla 16 województw.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)

Dokumentem precyzującym zapisy PO IŚ jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO IŚ, w którym wymienione są konkretne Działania nakierowane na wsparcie konkretnych przedsięwzięć. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują Działanie 9.4. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” oraz 9.5. „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych”. Oba Działania będą wdrażane przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej z siedzibą w Warszawie.

Wsparcie na budowę elektrowni wykorzystującej energię biomasy przysługuje w ramach Działania 9.4. PO IŚ „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. Celem powyższego Działania jest wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (w tym z biomasy). Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących m.in. energię biomasy, jeżeli minimalna wartość projektu w tym zakresie wyniesie 10 mln PLN przy poziomie pomocy w wysokości 20% poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Przyjęte w taki sposób kryteria wejścia pokazują, że na dofinansowanie mogą liczyć największe projekty, które jednocześnie przynoszą najbardziej znaczące efekty zarówno ekologiczne, jak i przynoszące zmianę na korzyść udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju.

Drugim działaniem wspierającym segment biomasy, a realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Działanie 9.5. Działanie to ma na celu zwiększenie wytwarzania biokomponentów i biopaliw poprzez wsparcie projektów dotyczących budowy zakładów produkujących biokomponenty i biopaliwa stanowiące samoistne paliwa, z wyłączeniem produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi oraz produkcji czystego oleju roślinnego i bioetanolu produkowanego z produktów rolnych. W ramach Działania 9.5. można uzyskać wsparcie m.in. na budowę instalacji do produkcji biogazu. Minimalna wartość projektu, na który można uzyskać wsparcie wynosi 20 mln PLN, przy czym procentowy poziom wsparcia wynosi 30% poniesionych wydatków kwalifikujących sie do wsparcia.