Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Dotacje UE dotacja na biomase
Dotacje unijne na wykorzystanie biomasy do produkcji energii - Strona 2


Przykładowe wysokości wsparcia potencjalnych projektów inwestycyjnych z zakresu biomasy oraz biogazu realizowanych w ramach Działań 9.4 i 9.5 PO IŚ przedstawia poniższa tabela.

 
Działanie PO IŚ
 Przykładowy projektWartość wydatków kwalifikowanych (przykładowa)
Wysokość wsparcia
9.5. „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych”
Budowa biogazowni
24 mln PLN
7,2 mln PLN (30%)
9.4. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”
Budowa elektrowni biogazowej
40 mln PLN
8 mln PLN (20%)

 

Łączna alokacja finansowa ze środków publicznych (środki UE oraz środki z budżetu państwa) na lata 2007-2013 wynosi 545,55 mln Euro na Działanie 9.4. oraz 92,31 mln Euro na Działanie 9.5.

Przyjęte w taki sposób kryteria wejścia pokazują, że na dofinansowanie mogą liczyć największe projekty, które jednocześnie przynoszą zarówno najbardziej znaczące efekty ekologiczne, jak i zmianę na korzyść udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju.

Analizując PO IŚ warto nadmienić, że inwestycje polegające na dostosowaniu przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska poprzez np. zamianę przestarzałego kotła na kocioł opalany biomasą mogą być wspierane w ramach priorytetu 4 POIŚ.

Zupełnie nowym aspektem finansowania jest wysokosprawna kogeneracja. W tym miejscu należy wspomnieć, że projekty polegające na budowie jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych, będą wspierane w ramach działania 9.1 PO IŚ.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działaniem, które oferuje najwyższe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wsparcie na projekty związane z biomasą jest Działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Poziom pomocy na inwestycje w ramach Działania 123 wynosi co do zasady 40% poniesionych wydatków kwalifikowanych, w przypadku przedsiębiorców należących do sektora MŚP, realizujących projekt związany z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne, dofinansowanie może sięgać nawet 50 %. Jednak należy pamiętać, że w przypadku PROW o wysokości i możliwości otrzymania dofinansowania decyduje wielkość przedsiębiorstwa.

W zakres wspieranych w ramach Działania 123 PROW inwestycji mogą wchodzić również inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych lub produktów odpadowych (biogaz) na potrzeby produkcji w danym zakładzie przetwórstwa rolnego. Działalność w zakresie produkcji materiałów energetycznych z biomasy (wytwarzanie brykietów) jest z kolei wspierana z PROW w ramach Działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, niemniej jednak w ramach tych dwóch ostatnich Działań wspierane są mniejsze inwestycje, a kwota wsparcia nie może przekroczyć odpowiednio 100 tys. i 300 tys. PLN.