Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Dotacje UE dotacja na biomase
Dotacje unijne na wykorzystanie biomasy do produkcji energii - Strona 3

 

Regionalne Programy Operacyjne

Mniejsze projekty w zakresie biomasy, które ze względu na swoją wartość nie mogą zostać objęte wsparciem w ramach opisanych powyżej Działań PO IŚ mogą zostać dofinansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). RPO właściwym dla danego projektu jest Program dla województwa, w którym dany projekt będzie zlokalizowany. Na przykład w woj. mazowieckim, spośród Działań wymienionych w Uszczegółowieniu do RPO, na wsparcie przedsiębiorców dokonujących inwestycji w zakresie biomasy nakierowane jest Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”, którego celem jest m.in. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wsparcie w ramach Działania 4.3. może zostać m.in. przyznane na budowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (np. z biomasy).

Jak sfinansować inwestycję związaną z wytwarzaniem energii z biomasy?

Przykładem inwestycji związanej z wytwarzaniem energii z biomasy może być projekt polegający na budowie w przedsiębiorstwie kotłowni zakładowej opalanej biomasą. Takie rozwiązanie może być szczególnie interesujące np. dla przedsiębiorców, których produkcja związana jest z branżą drzewną i dla których pozyskanie biomasy nie tylko nie będzie dodatkowym kłopotem, a może stanowić bardzo efektywne remedium na powstające w dużych ilościach odpady produkcyjne. Wniosek na tego typu przedsięwzięcie można będzie złożyć m.in. w ramach Działania 9.4. PO IŚ.
Przy założeniu dużej skali produkcji w zakładzie liczonej w takich przypadkach często w tysiącach ton rocznie i dużego zapotrzebowania na energię (ciepło, para technologiczna), może się okazać że racjonalnym rozwiązaniem będzie budowa źródła ciepła opalanego biomasą. Dla dużych zakładów produkcyjnych moc takiej kotłowni może sięgać nawet kilkunastu MW.
Dla przykładu można przyjąć moc planowanej do realizacji kotłowni na ok. 10 MW.
Wśród kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia mogą się znaleźć: koszt zakupu kotłów opalanych biomasą o mocy 10 MW wraz z instalacją technologiczną. Przybliżony koszt tego typu inwestycji może wynieść około 15 - 20 mln PLN. Przy tej wysokości kosztów kwalifikowanych i przy poziomie wsparcia 20% tych kosztów, dofinansowanie z funduszy UE może wynieść od 3 do 4 mln PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działań 9.4. i 9.5. PO IŚ przewidziano na IV kwartał 2008 roku. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Działania 123 PROW (II runda naboru; pierwsza miała miejsce na przełomie kwietnia i maja 2008r.) będzie można składać w przyszłym roku, natomiast termin naboru w ramach Działania 4.3. Mazowieckiego RPO nie został w chwili obecnej określony.

Analiza możliwości finansowania powinna także uwzględniać pożyczki preferencyjne np. z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także możliwości związane z inicjatywą finansowania odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW w formie dotacji.

Szansa na otrzymanie wsparcia jest uzależniona nie tylko od spełnienia kryteriów dostępu do pomocy finansowej (np. wartość projektu, rodzaj projektu, rodzaj beneficjenta), ale również od spełnienia wymogów formalnych takich jak skompletowanie niezbędnych załączników do dokumentacji aplikacyjnej czy też złożenie wniosku w terminie wyznaczonym na składanie wniosków w danej rundzie aplikacyjnej. Szansa na pozyskanie wsparcia jest również uzależniona od wyczerpania się puli alokacji finansowej przewidzianej na dane Działanie. Niezależnie od szczegółowych reguł naboru wniosków największe szanse na sukces, tj. otrzymanie dotacji mają wnioski, nad którymi prace rozpocznie się odpowiednio wcześniej, przygotowując harmonogram inwestycji, biznesplan, kompletując wymagane załączniki (w tym niezbędne pozwolenia środowiskowe), a także odpowiednio uzasadniając i prezentując aspekty finansowe (w tym potwierdzenie źródeł finansowania) i celowość projektu. Dokumentacja aplikacyjna może liczyć nawet powyżej tysiąca stron, tak więc już w chwili obecnej warto rozpocząć prace nad jej fachowym przygotowaniem.


(Źródło: Gazeta Prawna)