Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Biopaliwo jak zostać producentem biopaliwa
Jak zostać producentem biopaliw - Strona 2

 

- potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

- zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz z cłem;

- informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, ani likwidacyjne;

- szacunkowe dane dotyczące ilości i rodzajów surowców zużywanych do produkcji i przetwarzania estrów i oleju;

- szczegółowy plan składu podatkowego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu ogrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie;

- projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego; Jeżeli z wnioskiem występuje grupa producentów rolnych, to dołącza też decyzję marszałka województwa, na podstawie której została wpisana do rejestru grup producentów rolnych.

- oświadczenie, że miejsce, w którym ma być skład podatkowy, spełnia warunki przeciwpożarowe, ochrony środowiska, sanitarne i bhp.

KROK 2:

Wystąp o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Zarówno przedsiębiorcy, jak i rolnicy składają wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w urzędzie celnym, na terenie którego skład będzie prowadzony. Co ma się znaleźć we wniosku o zezwolenie, określa zmienione niedawno rozporządzenie ministra finansów w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (DzU z 2004 r. nr 35, poz. 312 ze zm.). Ostatnia zmiana tego rozporządzenia z 22 grudnia 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 245, poz. 1783) określa, co ma się znaleźć we wniosku o zezwolenie na prowadzenie takiegoskładu przez rolnika produkującego na własny użytek biopaliwa - estry bądź czysty olej roślinny. Lista dokumentów dla rolnika jest długa i różni się nieco od tej wymaganej od przedsiębiorców (w ramce podajemy listę dokumentów). Zanim urząd wyda zezwolenie na prowadzenie składu, celnik sprawdzi na miejscu, czy wszystko jest w porządku.

KROK 3:

Wystąp o numer w ARR

Ustawa o biopaliwach zobowiązuje zarówno rolników, jak i przedsiębiorców do wpisania się do rejestrów prowadzonych przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. Zanim jednak to zrobią, będą musieli zarejestrować się wARR. Agencja prowadzi bowiem centralny rejestr przedsiębiorców, którzy uczestniczą w działaniach prowadzonych bądź nadzorowanych przez ARR. Choć nazwa wskazywałaby na to, że do rejestru mają się wpisywać tylko przedsiębiorcy, to w rzeczywistości muszą to zrobić także rolnicy niebędący przedsiębiorcami. Na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl) są informacje, w jaki sposób to zrobić, oraz wzory odpowiednich formularzy. Przedsiębiorcy muszą potwierdzić dokumentami podane do rejestracji dane. Nie mają takiego obowiązku rolnicy prowadzący tylko działalność wytwórczą w rolnictwie (uprawy rolne, chów lub hodowlę zwierząt) niezarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej.