Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia wiatrowa - O kosztach przyłączania farm wiatrowych do sieci
Energia wiatrowa - O kosztach przyłączania farm wiatrowych do sieci Poleć ten artykuł znajomemu...
Środa, 28 Kwiecień 2010 09:14

wiatrakiZakładając hipotetycznie, że na klientów przerzucimy całe koszty związane z przyłączeniem wszystkich planowanych na naszym terenie elektrowni wiatrowych, ceny usług dystrybucyjnych mogłyby wzrosnąć nawet o kilkanaście procent - mówi Artur Różycki, prezes zarządu Enea Operator.
Według stanu na koniec marca w Polsce pracowały elektrownie wiatrowe o mocy około 794 MW. O jakiej mocy farmy wiatrowe są przyłączone do sieci Enea Operator i na jaką moc zostały już podpisane umowy przyłączeniowe?

- Moc farm wiatrowych przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia na terenie Enea Operator na koniec marca 2010 r. wynosi 156,74 MW, a moc farm wiatrowych z podpisanymi umowami o przyłączenie w trakcie przyłączenia wynosi 1 621,96 MW.
Na terenie działania Enea Operatora panują warunki pogodowe wyjątkowo sprzyjające budowie farm wiatrowych, a więc czy ze względu na koszty modernizacji sieci konieczne do poniesienia, żeby przyłączyć wszystkich chętnych Waszym klientom grożą wyższe ceny dystrybucji niż podłączonym do sieci innych dystrybutorów?

- Modernizacja sieci na potrzeby przyłączenia nowych wytwórców to znaczące koszty, które z pewnością będą miały wpływ na ceny usług dystrybucyjnych oferowanych przez Enea Operator. Uprzedzając Pana pytanie o wielkość zmian - będą one uzależnione od tempa, w jakim inwestorzy przystąpią do realizacji planowanych inwestycji. Zakładając hipotetycznie, że na klientów przerzucimy całe koszty związane z przyłączeniem wszystkich planowanych na naszym terenie elektrowni wiatrowych, ceny usług dystrybucyjnych mogłyby wzrosnąć nawet o kilkanaście procent.

Czy możliwe jest , że średnia cena zakupu energii na straty przesyłowe osiągnie w tym roku poziom przyjęty do taryf dystrybucyjnych , czyli 165 zł za 1 MWh, czy jednak w tym segmencie działania dystrybutorzy poniosą straty?

- Istniejący w Polsce mechanizm funkcjonowania rynku energii elektrycznej zobowiązuje Operatorów Systemów Dystrybucyjnych do pokrywania kosztów różnic bilansowych powstałych w sieciach dystrybucyjnych. Jednocześnie ponoszone na ten cel koszty są uznaniowo przenoszone przez Prezesa URE w taryfie dystrybucyjnej na odbiorców.

Mając na uwadze znaczący udział energii elektrycznej na pokrycie potrzeb różnicy bilansowej, sięgający do 10 proc. w ogólnym bilansie krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, wszystkie spółki dystrybucyjne skupione w ramach PTPiREE, we współudziale z URE, podjęły działania nad wypracowaniem mechanizmu pokrywania kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej. Działania te mają na celu przeniesie handlu tą energią elektryczną ze spółek dystrybucyjnych na spółki obrotu, dla których handel energią elektryczną jest podstawową działalnością. W konsekwencji proponowane zmiany wymuszą obniżenie kosztów pośrednich zarówno dystrybutorów jaki spółek obrotu, a jednocześnie pozwolą w pełni zakończyć proces unbundlingu, zgodnie z unijnymi przepisami.

Źródło: WNP