Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Biogaz budowa biogazowni rolniczej

Przedmiot i cel przedmiotem

Przedsięwzięcia jest wybudowanie i eksploatacja przez rodzinę Pojdów zajmującą się hodowlą i rolnictwem biogazowni rolniczej, wykorzystującej odchody zwierzęce, kiszonki i odpady produkcji rolnej do wytwarzania biogazu i dalej energii elektrycznej i cieplnej. Pozostałość poprodukcyjna w postaci przefermentowanej gnojowicy zostanie zagospodarowana jako "ulepszony" nawóz naturalny na uprawy.

Dotychczasowy sposób korzystania ze środowiska

Hodowla zwierząt jest nierozerwalnie związana z powstawaniem gnojowicy, obornika a w kurniku odchodów kurzych. Dotychczas odchody te gromadzone są na gnojowisku, w zbiorniku gnojowicy na terenie podwórza za budynkami inwentarskimi, a znaczna część odchodów kurzych jest wywożona i gromadzona (do czasu właściwego dla nawożenia) na pryzmach w polu. Ten sposób postępowania nie tylko wiąże się z emisją odorów, ale również jednego z bardziej uciążliwych gazów cieplarnianych jakim jest metan, mający co najmniej 21(niektóre źródła podają wartość 27) krotnie większe negatywne oddziaływanie niż dwutlenek węgla. Eksploatacja biogazowni pozwoli na zasadnicze zmiany korzystania w tym zakresie ze środowiska.

Wprowadzenie do opisu biogazowni

Ponieważ w prawie polskim brak jest określenia (definicji) "biogazownia rolnicza" przyjmujemy że, jest to: zestaw urządzeń do wytwarzania i magazynowania biogazu (patrz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7. października 1997 r. Dz. U. 132 poz. 877)
Do zestawu tego należą:
- komora fermentacyjna wraz z wyposażeniem,

- zbiornik biogazu.
Dalsze części składowe to budowle, urządzenia i osprzęt który w zależności od potrzeb, sposobu i wielkości wykorzystania produktów z fermentacji może być bardziej lub mniej rozbudowany. Otrzymany biogaz może być, spalany bezpośrednio w piecu lub jako paliwo gazowe zasilać silnik spalinowy, a masa pofermentacyjna (gnojowica pofermentacyjna), jako przetworzony nawóz naturalny wylewana pod uprawy.
W budowanym obiekcie substratami do produkcji biogazu będą odchody z kurnika, obornik, gnojowica z chlewni, pozostałości z produkcji rolnej itp. Wytworzony biogaz, zasilał będzie kogenerator którego produkt to energia elektryczna i energia cieplna. Przefermentowana w komorze gnojowica, będzie przetrzymana w nowym, zamkniętym zbiorniku betonowym (gnojowicy pofermentacyjnej) oraz już istniejącym w gospodarstwie zbiorniku gnojowicy i w odpowiednim czasie wylana pod uprawy.