Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Biopaliwo jak zostać producentem biopaliwa
Jak zostać producentem biopaliw

 

Rolnicy i przedsiębiorcy zabierający się za produkcję biopaliw mają nie tylko zebrać i złożyć pliki dokumentów, ale też mieć odpowiednie urządzenia i obiekty. Muszą one spełniać wiele wymagań, m.in. przeciwpożarowych, sanitarnych, związanych z ochroną środowiska czy wymaganych przepisami podatkowymi. Z kolei wytwarzane przez nich paliwa (nawet te produkowane wyłącznie na własny użytek) muszą spełniać odpowiednie normy, określone ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Producenci muszą też prowadzić skomplikowaną sprawozdawczość. Sześć kroków do własnego paliwa.

Przedstawiamy, jakie czynności trzeba wykonać, żeby móc produkować biopaliwa.

KROK 1:

Załóż skład podatkowy

Biopaliwa są objęte akcyzą, dlatego ich produkcja i magazynowanie muszą się odbywać w składzie podatkowym. Zanim przedsiębiorca czy rolnik wystąpi o zezwolenie na prowadzenie takiego składu, w praktyce musi go już utworzyć - dysponować odpowiednimi maszynami, zbiornikami na paliwo, ogrodzonym terenem. Obiekt musi spełnić wymagania określone w rozporządzeniu ministra finansów z 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (DzU z 2004 r. nr 35, poz. 311, ze zm.), w tym także wymagania przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska. Część urzędów celnych żąda, żeby spełnienie tych wymagań potwierdziły osoby upoważnione (odpowiedni inspektorzy). Niektórym wystarcza oświadczenie zakładającego skład, że spełnia wszystkie te wymagania. Rolnik wytwarzający na własny użytek estry metylowe lub czysty olej roślinny ma wprawdzie utworzyć skład, ale nie musi być przy tym podatnikiem podatku od towarów i usług. Łatwiej będzie mu też uzyskać od właściwego naczelnika urzędu celnego zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Zgodnie bowiem z ustawą o biopaliwach rolnik może uzyskać takie zwolnienie, nie spełniając warunków określonych wart. 44 ust. 2 pkt 2 -4 ustawy o podatku akcyzowym. Wystarczy, że ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce oraz zobowiąże się do zapłaty, na pierwsze pisemne żądanie naczelnika urzędu celnego, kwoty należnej z tytułu akcyzy. Żeby jednak uzyskać zwolnienie, musi o nie wystąpić.

Co to jest skład podatkowy

Skład podatkowy to zabezpieczone miejsce zatwierdzone przez naczelnika urzędu celnego, gdzie odbywa się wyłącznie produkcja, przetwarzanie lub magazynowanie oraz przyjmowanie i wysyłanie wyrobów akcyzowych, od których nie został zapłacony podatek. Pracownicy urzędu celnego sprawują w składzie podatkowym szczególny nadzór podatkowy.

Co składa rolnik ubiegający się o zezwolenie na skład podatkowy

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego rolnik dołącza:

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS właściwego dla miejsca zamieszkania bądź siedziby o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

- szacunkowe dane dotyczące ilości estru bądź oleju, które mają być produkowane i magazynowane w składzie w ciągu miesiąca;

- dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający nie tylko adres, ale i numer ewidencyjny działki, na której znajduje się skład;

- zaświadczenie o nadaniu REGON i NIP;